Oversikt over arkiv fra Total E&P Norge

Total E&P Norge bestod opprinnelig av selskapene Total, Fina og Elf Norge. Elf Norge het fra 1965 Petropar AS, men skiftet navn i 1967. Elf Norge ble i 1977 en del av Elf Aquitaine Norge AS (tidligere Sociète Nationale Elf Aquitaine - SNEA). I 1992 skiftet selskapet navn til Elf Petroleum AS. I 2000 fusjonerte Total Norge a/s og Fina Exploration Norge SA. I 2001 ble også Elf Petroleum en del av dette selskapet - kalt TotalFinaElf frem til 2003 - da selskapets offisielle navn ble Total E&P Norge AS.

av Torkel Time og Vigdis Bergstad

Det franske selskapet Elf oppdaget Frigg i blokk 25/1 i 1971, og ble ansvarlig for utbygging/feltoperatør. Dette var da verdens største gassfelt til havs. Feltet lå på grensen mellom Norge og Storbritannia, og ble dermed et samarbeid mellom britisk og norsk side (40 prosent britisk 60 prosent norsk). Plattformene lå på hver sin side av landegrensen. Etter planen skulle QP (Quarters-/boligplattform) vært plassert helt på britisk side, men ti meter av et hjørne ble liggende på norsk side. De to landene ble likevel enige om en praktisk grense midt på broforbindelsen mellom TP1 (Treatment-/Gassbehandlingsplatform) og TCP2 (Treatment and Compression-/Gassbehandlings- og kompressorplattform). På denne broen markerte et skilt grenselinjen mellom Storbritannia og Norge. På grunn av grenselinjen var det blant annet mulighet for taxfree utsalg på QP. Sammen utgjorde TP1, TCP2 og QP de sentrale Friggplattformene, også kalt Friggkomplekset. DP2 (Drilling-/Boreplattform), FP (Flare Platform/flammetårnet), CDP1 (Concrete Drilling/Betongboreplatform) og MCP-01 (Manifold Compression Platform/pumpe- og gasskompresjonsplattform) - begg de to siste på britisk side - utgjorde resten av Frigginstallasjonene. Friggområde omfattet også satelittfeltene NEF (North-East Frigg - Nordøst Frigg), EF (East Frigg - Øst Frigg) og LF (Lille Frigg).

Arkivskaper: Pa 1362 - Total E&P Norge.
Tidligere navn: Elf Aquitaine Norge AS, Elf Norge, Elf Petroleum Norge AS, Petropar AS, TotalFinaElf, TotalFinaElf Exploration Norge AS
Tidsrom: 1967 - 2007

Historikk: Tidsrom: 1965(ca.) - 2007(ca.)
Omfang: 80,00 Hyllemeter
Klausul: Klausulert privatarkiv, adgang gis av tidligere arkiveier.

Omtale av arkivet: 
Arkivet består av flere provenienser på grunn av alle fusjonene (se historikk), og mange ulike kontorer og avdelinger som skapte egne arkiver (blant annet 2 kontorer da selskapet het Elf Norge - et administrasjonskontor i Oslo, og det tekniske kontoret i Stavanger). I hovedsak er arkivet skapt av Elf Aquitaine Norge, men siden det ikke ble gjennomført noe skarpt periodeskille ved fusjonene, har det vært vanskelig å skille ut Elfarkivet som et eget arkiv. Arkivets opprinnelige ordning er svært vanskelig å dokumentere. I Elf har ulike avdelinger og personer levert materiale som de har hatt ansvar for, ikke nødvendigvis skapt, til bortsettingsarkivet. I bortsettingsarkivet har man merket hvilken avdeling som har levert materialet. Dette er ofte vårt utgangspunkt for serieinndeling. Andre arkiver har befunnet seg i vedkommende avdeling ved avlevering - og da har dette dannet utgangspunkt for vår serieinndeling. Materialet er et utvalg på 160 hyllemeter (uordnede) gjort i forbindelse med Kulturminne Frigg prosjektet. Utvalget er tatt av totalt flere tusen hyllemeter. Vi har vektlagt å dokumentere de menneskelige sider ved virksomheten. De tekniske/produksjonsmessige deler av virksomheten vil i stor grad være dokumentert i  Oljedirektoratets arkiv. Dessuten har vi vært opptatt av å ta vare på dokumenter som bare finnes i selskapsarkivet. Opplysninger som er rapportert til myndigheter vil finnes bevart i disse myndighetsarkivene. Arkivet dokumenterer ikke bare Friggfeltet, som var i drift i perioden 1977-1999, men også selskapets ordinære virksomhet. Slik settes aktivitetene på Friggfeltet inn i en nødvendig og større selskapskontekst. Serie-, stykke- og mappebeskrivelser finnes både på norsk og engelsk. Vi har i hovedsak beholdt de titlene arkivmateriale opprinnelig har hatt. Materialets innhold er i hovedsak på norsk og engelsk, men også noe fransk.

A - STYREMØTER, BEDRIFTSFORSAMLINGER, GENERALFORSAMLINGER, 1965 - 1990
Originale referat og dokumenter fra disse fora i Elf, forløpere og datterselskap befinner seg fortsatt i selskapets juridisk avdeling, som hadde ansvar for oppbevaring av selskapets styreprotokoller m.v. De styredokumenter o.l. som er deponert her, omfatter kun brokker (kopier) som av ulike grunner er plassert i andre sammenhenger: AEn 1 inneholder styremøtereferat 1975-1979. PAac inneholder møtereferat fra bedriftforsamlingsmøter 1979-1983. AEaa og AEda inneholder møtereferat fra bedriftsforsamloingen 1977-1990.

AA - CORPORATE AFFAIRS (YNGVAR B. HEIDE), 1975-1988
Divisjonen Corporate affairs (fra 1975) omfattet avdelingene Legal, Joint Venture, Public Affairs, Library Services, Insurance, Government Affairs (Oslokontoret), Government Relations and Info, Harstad Office (North Norway), Trondheim office and Elf Industrier. Arkivmaterialet under denne serien er fra selskapets bortsettingsarkiv, der Corporate affairs har vært oppført som eier. Materialet omfatter imidlertid bare adm.dir. Yngvar Heide sitt kontorarkiv og personlige arkiv. Det inneholder møtereferater ulike lederfora i selskapet, notater og foredrag av Yngvar B. Heide (adm.dir. i Elf Norge), samt materiale fra jeger- og fiskeklubb i regi av bedriften der Heide også var involvert.
Videre en kronologisk oversikt over inngående og utgående brev for Yngvar B. Heide (konserndirektør i Elf). Se også serie AEb, AEc, AEdb.

AB - COMMERCIAL AND LICENCE ADMINISTRATION (CLA), 1971-1994
Avdelingen hadde kommersielt ansvar for eierlisensene på sokkelen. Både for de lisenser hvor Elf var operatør eller lisenspartner. Arkivet inneholder avtaler vedrørende Petronord og produksjonslisenser tilknyttet Øst Frigg. Møtereferater og saksdokumenter vedrørende behandling, transport, produksjon og fremtidig bruk på Friggfeltet, samt ulike komiteer i tilknytning til dette. Rapporter vedrørende behandling, transport, produksjon og fremtidig bruk av Friggfeltet, samt fra ulike komiteer i tilknytning til dette. Korrespondanse vedrørende behandling, transport, produksjon og fremtidig bruk av Friggfeltet, samt ulike komiteer i tilknytning til dette.

AC - MARINE STRUCTURE DEPARTMENT, 1975-1979
Marine Structure Department hadde ansvar for drift og vedlikehold av installasjonene under vann. Arkivet inneholder avtale med Aker Mekaniske Verksted. Loggbøker som inneholder radiorapporter, daglige rapporter og operasjoner vedrørende prosessplattformen TCP2, boreplattformen DP2, boligplattformen QP, kranfartøyer, lektere og kabellinjer. Månedsrapporter for prosessplattformen TCP2, rapporter vedrørende arbeidsorganisering samt Elf Monthly 78. Diverse korrespondanse vedrørende kontraktører, organisasjon og produksjon på prosessplattformen TCP2.

AD - GAS & PUBLIC AFFAIRS, 1974-2005
Avdelingen var ansvarlig for salg av gass og hadde også funksjon som informasjonsavdeling i selskapet.  Arkivet inneholder møtereferater vedrørende Frigg feltet og U.K Group. Interne notater og intern korrespondanse vedrørende seminarer, møter, pressemeldinger, besøk, foredrag og julebord. Rapport om Frigg feltet. Kopier av utgående brev fra avdelingen. Kronologisk førte interne notater, blant annet notater vedrørende økonomisk støtte. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende Lille Frigg, TCP2, produksjon, prosedyrer, fremtidig bruk av Frigg, Fransk kulturelt senter, samt samarbeid med britisk side. Elf LINK, elf INFO og årsrapporter. Transparenter (lysark), sannsynligvis brukt i forbindelse med besøk av grunnskoleklasser.

AE - LEGAL (JURIDISK AVDELING), 1964-2004
Avdelingen hadde i hele perioden ansvar for oppbevaring av selskapets styreprotokoller, bedriftsforsamling og tilhørende saksdokumenter. Disse oppbevares fortsatt av selskapet. De styredokumenter som er deponert her, omfatter kun brokker som av ulike grunner er arkivlagt i andre arkivserier (AEn 1, PAac, AEaa).

Arkivet omfatter det som tidligere ble kalt kontraktsarkivet i avdelingen. Inneholder avtaler vedrørende Frigg og Petronord. Møtereferater fra ledelsen i avdelingen, møtereferater fra ulike seminarer, samt referater fra bedriftforsamlingsmøter. Kopier av utgående brev fra ledere og ansatte i avdelingen. Brevjournaler med kronologisk oversikt over utgående brev fra ledere og ansatte i avdelingen. Sakarkiv, arkivnøkkel / index som viser liste over innhold og koder for sakarkivet ligger i første arkivstykke i serien. Telexer attestert til Yngvar B. Heide (konserndirektør i Elf Norge) og andre ansatte, samt sak- og korrespondanse vedrørende rammebetingelser og samarbiedspartnere. Borefartøyet Byford Dolphin ble utsatt for en tragisk dykkerulykke 5.november 1983 kl.4 om natten. 1 ble hardt skadet og 5 mistet livet. Serien inneholder møtereferater, intervjuer, loggbøker, sak- og korrespondanse tilknyttet ulykken.

AF - MANAGEMENT (HOVEDLEDELSEN), 1983-2004
Hovedledelsen - bestod av administrerende og viseadministrerende direktør i tillegg til direktørene for forretningsområdene.
Arkivet inneholder møtereferater fra ledelsen, vedrørende fremtidige planer og strategier samt referater fra Executive Committee. Kopier av utgående brev fra ansatte i ledelsen. Saksdokumenter og korrespondanse med samarbeidspartnere (noe ordnet alfabetisk), samt forhold vedrørende fjerningen av Frigginstallasjonene.

AG - FRIGG FIELD OPERATION, 1978-2005
Avdelingen omfatter drift og produksjon ved Frigg feltet.
Arkivet inneholder loggbøker fra offshore feltsjef på Frigg feltet. Interne notater og korrespondanse med offshore felt sjef.

FA - COORDINATION, 1973-1985
Avdelingen koordinerte det tekniske arbeidet ved Frigg feltet.
Arkivet inneholder møtereferater fra avdelingen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Rapporter fra avdelingen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Saksdokumenter og korrespondanse fra avdelingen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler).

FB - EXPLORATION, 1973-1988
Avdelingen hadde ansvar for leting og undersøkelse av tildelte lisenser. Arkivet inneholder avtaler vedrørende seismikk på Frigg feltet. Møtereferater fra operating committee, exploration committee, geofysiske rapporter, samt ukerapporter.
Tekniske rapporter, blant annet vedrørende geokjemiske og geologiske forhold. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende geofysiske data.

GA - DRILLING PLATFORM 2 (DP2), 1977-1979
Arkivet omfatter sak- og korrespondanse vedrørende Drilling Platform 2 (DP2). Dette materialet er beholdt som en egen serie slik det var gjort i selskapets fjernarkiv. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende sikkerhet på plattformen, orndet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler).

GB - ENGINEERING, 1972-1981
Avdelingen var ansvarlig for prosjektering av modifikasjoner på installasjonene i tillegg vedlikehold av teknisk driftsdokumentasjon.
Arkivet inneholder møtereferater vedrørende Drilling Platform 1 (DP1). Rapporter vedrørende Frigg feltet på norsk side, samt Drilling Platform 1 (DP1). Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende Drilling Platform 1 (DP1), Transport Concrete Platform 2 (TCP2), og Quarters Platform (QP). Prosesstegninger og tegninger av moduler, snitt og fasader fra Friggfeltet.

H - CESSATION PROJECT (NEDSTENGNING), 1978
Prosjekt for nedstengning og fjerning av installasjonene på Frigg feltet. Arkivet inneholder rapporter vedrørende Øst Frigg (East Frigg) som er samlet i forbindelse med nedstengingsplanlegging.

PA - HVO OFFICE QUARTERS PLATFORM (QP), 1976-1987
Hovedverneombud offshore, på QP (boligplattformen til de ansatte både på norsk og britisk side).Kontoret er beholdt samlet med resten av materialet fra Elf siden dette er innkommet sammen, og siden flere av representantene ser ut til å være tilknyttet Elf. Noe HVO-materiale finnes også i EANOF sitt arkiv. Arkivet inneholder avtaler med samarbeidsaktører, samt avtaler vedrørende tariff. EANOF-styremøter og fra HVO og samarbeidsaktører. Møtereferater vedrørende bedriftforsamling, arbeidsmiljø og stipender. Ulykkesrapporter og årsrapporter. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende sikkerhet og arbeidsmiljø. Noe er merket med koder, B3 (diverse skriv) og B6 er koder brukt felles med OFS (Oljearbeidernes fellessammenslutning), og C5 (Internal Control/System Audits and Verifications) er arkivkode brukt felles med Elf.

PB - HUMAN RESOURCES (PERSONALAVDELINGEN), 1974-2005
Arkivet inneholder interne notater og intern korrespondanse vedrørende administrasjon, personell og prosedyrer.
Eldre sakarkiv vedrørende samarbeidspartnere, administrasjon, personell og arbeidsmiljø. Noe av materialet er ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende samarbeidspartnere, administrasjon, personell og arbeidsmiljø. Noe av materialet er ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Organisasjonskart, saker vedrørende sluttet personell samt "vanskelige" personalsaker ordnet alfabetisk etter etternavn. Evaluering av de ansatte fra medarbeidersamtaler, samt endel svarbrev på jobbsøknader. Materialet er sortert alfabetisk på etternavn. Mikrofilm og cder ordnet alfabetisk etter etternavn. Inneholder blant annet informasjon om ansatte som har flyttet eller sluttet, samt sertifikater for arbeidsperiode.

PC - HELSEAVDELING, 1977-2007
Serien inneholder rapporter fra plattformene på Friggfeltet, helsejournaler for ansatte og kontraktører. Rapportbøker fra offshore Quarters Platform (QP), Drilling Platform 2 (DP2) og Concrete Drilling Platform 1 (CDP1). Helsemapper for ansatte, fra legesjekk og forhold vedrørende helse/sykdom. Materialet er ordnet alfabetisk etter etternavn.  Helsemapper for kontraktører. I hovedsak er mappene ordnet etter fødselsdato, men vær obs på at det er endel avvik fra dette. Noe generell korrespondanse.

R - INSURANCE (BUDSJETT- OG ØKONOMIFORVALTNING), 1979-1991
Avdelingen håndterte firmaets forsikringer og ga råd i forsikringsspørsmål. Møtereferater vedrørende Frigg insurance. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende installasjonene på Friggfeltet.

T - HEALTH SAFETY ENVIRONMENT QUALITY (HSEQ) - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), 1979-1998
Avdelingen hadde ansvar for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.
Arkivdel tilhørende Hans Lye (avdelingssjef for Inspection i perioden 1979-1981, og avdelingssjef Eng. & Construction Sub Division i perioden 1982-1985) Består i hovedsak av kopi av møtedokumenter. Møtereferater fra ulike komiteer vedrørende sikkerhet, blant annet EAN safety and environment committee. Diverse interne notater og intern korrespondanse. Noe av materialet er ordnet etter arkivkode (nummer), og noe er kronologisk ordnet etter måned. Arkivnøkkel på dette mangler. Diverse loggbøker fra avdelingen, se mappenivå. Forskningsrapporter og ulykkesrapporter. Ulykkesrapportene er ordnet kronologisk etter årstall. Kopier av utgående brev både internt og eksternt fra Hans Lye (Sr. Vice president HSQA division) og andre ansatte ved avdelingen. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende Byford Dolphin-ulykken, sikkerhet, budsjett og EAN caravan club. Serien inneholder også materiale ordnet etter kode 1-122, men arkivnøkkel på dette mangler. Interne revisjoner vedrørende tekniske forhold, produksjon, inspeksjon og sikkerhet. Eksterne revisjoner ordnet alfabetisk etter aktør. Diverse manualer vedrørende produksjon, logistikk, kvalitet og sikkerhet.

W - RAPPORTER - FRIGG FIELD DEVELOPMENT, 1978 - 1978
Serien inneholder rapport med historisk materiale om startfasen for Frigg feltet.

X - MIKROFILM, 1987 - 1995
Inneholder mikrofilm og (oppbevart i skap på radiorommet, SAS). Telexene (1983-1996) er nummerert fortløpende innenfor hvert årstall. Oversikt over disse telexene finnes i egen manual (ligger sammen med mikrofilmene). Resten av mikrofilmene inneholder bl.a. tegninger av plattformene. De mangler arkivnøkkel - disse er merket Joint Venture (1993-1995), Research (1987), Alwyn (RTI 001), East Frigg og East Frigg project.

Ya - SAMLEDE ARKIVSTYKKER - OVERFØRT FRA TOTAL NORGE (ETTER FUSJON MED ELF OG FINA), 1999 - 2000
Serien er lagt til arkivet ved intern opprydning, og inneholder rapporter vedrørende integration team 2000, Snøhvit og referanseverk. 

Trude Meland
Lukk