«Lov om undersjøiske naturforekomster»

«Lov om undersjøiske naturforekomster» ble vedtatt av Stortinget 21. juni 1964. Den slo fast at staten var grunneier på det som senere skulle bli definert som den norske kontinentalsokkelen, og at regjeringen kunne gi tillatelser til å utforske og utnytte forekomster av naturressurser.
De første undersøkelsestillatelser ble tildelt samme år. Tillatelsene gav rett til blant annet seismiske undersøkelser, men ikke til boring. De gav heller ikke fortrinnsrett til utnyttelse av petroleumsforekomster eller andre naturforekomster. Regelverket for boring og utvinning kom ikke før 9. april 1965. Grunnen til at dette regelverket ikke ble utformet tidligere, var at en ville vente til en hadde fått avklart grensespørsmålet med Storbritannia og Danmark.

1963
Trude Meland
1964
Lukk