Lov om kontinentalsokkelen trer i kraft i Storbritannia

Continental Shelf Act av 1964 la rettighetene til den britiske kontinentalsokkelen inn under den britiske kronen.
Bestemmelsene om lisensiering i Petroleum Production Act av 1934 ble videreført, men den gamle loven gjaldt utvinning av olje på land. I 1966 ble det derfor gitt videre forskrifter for tildeling av konsesjoner både for virksomhet onshore og offshore. Forskriftene delte Storbritannias kontinentalsokkel inn i kvadranter, som igjen ble delt inn i blokker. Blokkene ble utlyst i konsesjonsrunder, der søknader om lisenser ble behandlet. Utforskningslisenser ble satt til tre år, og utvinningslisenser ble gitt en varighet på seks år, og. Tillatelsene kunne fornyes. Ved utlysningen av den første konsesjonsrunden i 1965 innførte norske myndigheter et tilsvarende system.
UK Continental shelf fra UK deal lite
Britisk kontinentalsokkel delt inn i blokker
Gunleiv Hadland
1964
Lukk