Liberalisering av gassmarkedet i Storbritannia

Gassmarkedet i Storbritannia ble liberalisert i årene fra 1996 til 1998, og det ble organisert et spot-marked. Et spot-marked er et marked der kontrakter er relativt kortvarige, og trer i kraft umiddelbart. Flere kjøpere kan by mot hverandre.
1998 British Gas annual report - reklame
Reklame fra selskapet Centricas årsrapport 1998

I spotmarkedet for gass kunne det inngås salgskontrakter på daglig basis, på månedsbasis eller på årsbasis. Salgskontrakten mellom rettighetshaverne i Friggfeltet og British Gas ble i 1997 sagt opp av Britsh Gas, og fra 1998 kunne gassen selges på spot- markedet, mot andre kunder.1

I den opprinnelige avtalen hadde British Gas rett og plikt til å kjøpe all Friggassen. Elf fikk en høyere pris gjennom spotsalget enn med den tidligere avtalen. Den høye prisen gjorde at produksjonstiden for Frigg kunne forlenges. Usikkerheten rundt driften av Frigg i sluttfasen gjorde at det kun ble inngått kontrakter som indikerte kvanta med en bindingsperiode på seks måneder. Strategien med kortsiktige kontrakter muliggjorde en justering av volumet i forhold til den halvårlige loggingen av brønnene. Hvis produksjonsraten gikk over en kritisk grense ville det gå ut over de gjenværende reservene. Da ville vannspeilet i reservoaret stige og påvirke Friggfeltets produksjonspotensial betydelig. Et program som skulle sikre optimal produksjon og utvinning ble derfor fulgt. Programmet medførte hyppige målinger av væskenivået i reservoaret og jevnlig testing av brønnene.
1Kilde: Intervju med Kåre Tjønneland
Gunleiv Hadland
1998
Lukk