Økonomi og samfunn
SKULD-prosjektet
SKULD-prosjektet
Etter at Frigg var funnet i 1971, oppdaget Elf / Petronord flere marginale felt i nærheten av det store gassfunnet. Feltene ble av operatørene sett på som for små og dermed ulønnsomme å bygge ut. Den norske stat ønsket derimot at alle funn skulle utnyttes og Industridepartementet og Oljedirektoratet anmodet Elf om å vurdere "ukonvensjonelle" produksjonsløsninger på satellittfeltene.
Unitiseringsavtalen
Unitiseringsavtalen
"The gas in the Frigg Field Reservoir and the hydrocarbons produces with or from the gas - shall be exploited as a single unit", heter det i artikkel én i Frigg-avtalen, den såkalte unitiseringsavtalen norske og britiske myndigheter underskrev 10. mai 1976. Avtalen markerte et viktig gjennombrudd i internasjonal rett. For første gang var to land enige om hvordan de skulle utnytte en offshore petroleumsforekomst som en enhet med felles installasjoner på begge sider av grenselinjen.
Virkningen av Frigg på britiske byer
Virkningen av Frigg på britiske byer
Det første gass ble brukt til i Storbritannia var til belysning. Skotten William Murdock fant en metode for gassbelysning i 1790-årene og var dermed pioner på dette området. Gassen kunne produseres ved å tørke kull i retorter.
Fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel
Fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel
Etter en periode der utbygging sto i fokus på 1970- og 1980-tallet, ble det utover 1990-tallet klart at flere olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen skulle tas ut av bruk og fjernes. Nordsjøen gikk fra å være en ny til en moden petroleumsprovins. De største funnene var gjort, og noen felt begynte å bli ulønnsomme for videre utvinning.
Fagforeningen EANOF
Fagforeningen EANOF
Husforeningen på Frigg, Elf Aquitaine Norge Offshore Forening (EANOF) ble stiftet i mai 1977. Fagforeningen ble etablert etter modell av Ekofisk-komiteen som hadde eksistert siden 1973.
Ofs - Operatørfagforeningenes samarbeidsutvalg ble stiftet
Ofs - Operatørfagforeningenes samarbeidsutvalg ble stiftet
Operatørfagforeningens samarbeidsutvalg Ofs ble opprettet i mai 1977 da husforeningene på Ekofisk (Ekofisk-komiteen), Statfjord (Statfjordansattes Forening, SAF) og Frigg (Elf Aquitaine Norge Offshore Forening, EANOF) gikk sammen i et samarbeidsutvalg.
Streik! Gassen til Storbritannia stanses
Streik! Gassen til Storbritannia stanses
Under tariffoppgjøret 1986 ble gassen til Storbritannia for første og siste gang stanset på grunn av en konflikt. Avtalene som skulle forhandles om var boring, catering og operatører. Alle tre gjeldene tariffavtaler gikk ut 1. april og første møte mellom fagforeningene og arbeidsgiverne viste forhandlingsvilje.
Noen inntektsgivende år
Noen inntektsgivende år
Siden starten og frem til feltet ble stengt ned i september 2004 har det fra den norske delen av Frigg blitt produsert omlag 116 milliarder m3 gass, noe som tisvarer rundt 200 milliarder NKr i 2007 kroneverdi. I størrelsesorden 95 milliarder Nkr har gått i direkte skatter til den norske stat (2007 kroneverdi). Fra Friggfeltet med satellittfelt ble det utvunnet 190 milliarder m3 gass.
Klubbsystemet
Klubbsystemet
Klubbsystemet i Elf er noe utenom det vanlige. Få bedrifter har hatt et så variert tilbud av sosiale aktiviteter for sine ansatte og deres familier. Allerede de første franske ansatte i Norge organiserte rundt 1970 en egen klubb med en liten klubbkasse, bibliotek og filmvisninger. De norske ansatte var selvsagt invitert.
Fransk kultur får fotfeste i Stavanger
Fransk kultur får fotfeste i Stavanger
Fransk-norsk kultursenter i Stavanger er det eneste i sitt slag utenfor hovedstaden. Senteret ble etablert for å fremme kulturell og språklig utveksling mellom Norge og Frankrike gjennom informasjon, undervisning og kulturelle samarbeidsaktiviteter. Det bidrar til en rik formidling av kunstutstillinger, musikk og andre kulturaktiviteter.
Fransk skole i Stavanger
Fransk skole i Stavanger
I 1972 ble Statoil og Oljedirektoratet besluttet lagt til Stavanger. Byen befestet gjennom det sin stilling som landets oljehovedstad hvor flere internasjonale oljeselskap allerede hadde etablert seg.
Veslefrigg barnehage
Veslefrigg barnehage
Spørsmålet om barnehage ble første gang reist i den nyopprettede Staff-komiteen (Staff and management committee) i juli 1976.
Friggarkivet er her
Friggmateriale finnes på Statsarkivet i Stavanger. Det består i hovedsak av to arkiv: Total E&P Norge sitt arkiv og arkivet til fagforeningen EANOF (Elf Aquitaine Norge Offshore Forening).
Organisasjonsendringer etter utbyggingen av Frigg
Etter at den mest hektiske utbyggingsfasen var over på Frigg og Heimdalfeltet, kom feltene over i driftsfasen. Det krevde en omstrukturering og effektivisering av organisasjonen. Høsten 1985 startet Elf med å redusere kostnader ved å redusere antall ansatte i Elfs organisasjon for fullt. Det var uråd å opprettholde en stab på totalt rundt 1 600 ansatte i Norge.
Leveranser til utbyggingen av Frigg
Det franske oljeselskapet Elf sto i spissen for utbyggingen av Friggfeltet, og var dermed ansvarlig for å tildele kontrakter i forbindelse med utbyggingen. Oppdragene ble i hovedsak fordelt mellom landene Frankrike, Norge og Storbritannia, men det kom også leveranser fra USA og andre land.